• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Produktów 

 1. 24WB jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. 24WB nie udziela gwarancji na Produkt, natomiast Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. 24WB posiada prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 4. Jeżeli otrzymany przez Użytkownika Produkt jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od 24WB z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Użytkownika uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 24WB  z tytułu rękojmi. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o wskazanie następujących informacji:
  a) przyczyna roszczenia reklamacyjnego (informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu);
  b)roszczenie reklamacyjne zgłaszanie przez Użytkownika tj. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży (naprawa/wymiana Produktu na nowy) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  c)dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację.
  przy czym powyższe informacje mają jedynie charakter niewiążących zaleceń i ich ewentualny brak nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne, niezależnie od formy jego złożenia, nie zawiera informacji obiektywnie niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, 24WB skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji przez 24WB
 7. Zgłoszenia w zakresie reklamacji Produktów należy kierować w szczególności:
  a) pisemnie na adres: Skarżyńskiego 10/11 02-377 Warszawa lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@24wb.pl
  c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 8. Jeżeli zakupiony przez Użytkownika Produkt ma wadę, Użytkownik może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że 24WB niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. 24WB jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku, gdy do rozpatrzenia przez 24 WB zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika lub do wykonania uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do 24WB zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Użytkownik winien dostarczyć Produkt na następujący adres: Skarzyńskiego 10/11 02-377 Warszawa
 10. 24WB odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Skutki odstąpienia 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, 24WB zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 24WB).
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym 24WB został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. 24WB wstrzymuje zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumeta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (dotyczy wyłącznie Produktów w postaci towarów oraz Treści cyfrowych na nośniku materialnym).
 4. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru na adres , nie zwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował 24WB o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 24WB nie odbiera samodzielnie zwracanego Produktu od Konsumenta.
 6. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny