• Regulamin

Obowiązuje od 01.08.2021 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wstęp 
§ 1.
 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny https://24wb.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 3. Dostępny pod adresem https://24wb.pl/news/n/67/Regulamin sklep internetowy prowadzony jest prze: 24WB Włodzimierz Błaszczyk ul.Skarżyńskiego 10/11 02-377 Warszawa NIP: PL 526-137-17-90 REGON:145877268 .
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą̨ Użytkownika korzystającego ze sklepu internetowego 24WB dostępnego na stronie https://24wb.pl
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) Zasady Rejestracji i korzystania z Konta,
  b) Warunki i zasady składania Zamówień́,
  c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Użytkownik zobowiązuje się̨ do zapoznania się̨ z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.

Definicje 
§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Regulaminu, oznaczają̨:

 1. a) Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika przy Rejestracji, w trakcie korzystania ze Sklepu oraz innych produktów i usług https://24wb.pl
 2. b) Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do sklepu internetowego. Hasło składa się z minimum 8 znaków i zawiera co najmniej jedną literę i co najmniej jedną cyfrę.
 3. c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. d) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze 24 WB Włodzimierz Błaszczyk jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego. Za Konsumenta w rozumieniu Regulaminu uznaje się także Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Użytkownikowi – osobie fizycznej, o której mowa w zdaniu drugim przysługuje w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 12 Regulaminu oraz prawo składania roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.
 5. e) Konto – administrowany przez sky-shop.pl zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika.
 6. f) Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
 7. g) Pakiet – zestaw kilku Produktów w ofercie o promocyjnej cenie z rabatem.
 8. h) Produkt – towary i Produkty elektroniczne sprzedawane lub udostępniane w Sklepie.
 9. i) Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, w szczególności E-book,.
 10. j) Regulamin – regulamin Sklepu internetowego https://24wb.pl/news/n/67/Regulamin
 11. k) Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. l) Sklep–sklep internetowy 24 WB dostępny na stronie https://24wb.pl
 13. m) Sprzedaż Produktu elektronicznego – odpłatne udostępnienie Produktu elektronicznego przez 24WB umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.
 14. n) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W przypadku Treści cyfrowych na trwałym nośniku materialnym np. płyty DVD zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży towarów. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w formie cyfrowej np. poprzez pobranie z serwera za pomocą Internetu, zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 15. o) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na Produkty w Sklepie i zawiera Umowę sprzedaży lub zawiera Umowę.
 16. p) Umowa – oznacza umowę, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a 24WB Włodzimierz Błaszczyk z chwilą zakończenia Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez 24WB Włodzimierz Błaszczyk w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie.
 17. q) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub Sprzedaż Produktu elektronicznego pomiędzy Użytkownikiem a 24WB Włodzimierz Błaszczyk zawierana z wykorzystaniem Sklepu.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Rejestracja Użytkownika
§ 3.

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że może być podczas Rejestracji wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 4. W terminie 24 godzin od wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Użytkownik otrzyma – na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym – link aktywujący, za pomocą którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji (aktywacja Konta).
 5. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 6. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 7. Po zakończeniu Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi do zawarcia Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 8. Rejestracji można dokonać również przez inne serwisy Google, Facebook na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku przy pierwszym Logowaniu w Sklepie wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 9. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów https://24wb.pl z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 602 402 164
 10. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: zamowienia@24wb.pl telefonicznie (+48) 602 402 164 lub pisemnie – na adres 24WB Włodzimierz Błaszczyk ul.Skarżyńskiego 10/11 02-377 Warszawa Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 11. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów 24wb.pl w których jest wymagane posiadanie Konta.
 12. https://24wb.pl zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez 24 WB wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


Rozwiązanie Umowy 
§ 4.

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a 24 WB może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcji Konta, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@24wb.pl telefonicznie: (+48) 602 402 164 lub pisemnie na adres Skarżyńskiego 10/11 02-377 Warszawa
 3. 24WB przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez 24WB w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez 24WB następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a 24WB skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów https://24wb.pl, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

Obowiązki Użytkownika 
§ 5.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w Hasło Użytkownika;
  b) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Sklep;
  c) korzystania z zakupionych Produktów w sposób zgodny z prawem.
 2. Wszystkie elementy Sklepu, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych sky-shop.pl i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w Sklepie jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody 24WB z zawartości Sklepu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania zdjęć Produktów ani Produktów elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.


PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia 
§ 6.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://24wb.pl dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Użytkownik mający dostęp do Sklepu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzysta ze Sklepu.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Użytkownik posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu.
 5. Użytkownik nieposiadający Konta może składać zamówienia, korzystając z dostępnej w Sklepie opcji „szybkie zakupy”. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Opcja „szybkie zakupy” nie jest dostępna przy dokonywaniu zakupu Produktu elektronicznego
 • 7.

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia Zamówienia lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
d) włączona obsługa Java Script oraz cookies;
e) karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli.


 • 8.

 1. Użytkownicy mogą składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, w skład których wchodzą m.in.:
  a) książki,
  b) gry
  c) zabawki
  d) multmedia
  e) produkty elektroniczne

 

 1. Zakres dostępnych Produktów może ulec zmianie, w szczególności z powodu: 
  a) rozszerzenia oferty Produktów,
  b) wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów.

 • 9.
 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki pozwalającej na wyszukanie konkretnych Produktów przez wskazanie jednej z następujących danych:
  a) imię i nazwisko autora,
  b) tytuł,
  c) cykl/seria wydawnicza,
  d) inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Produktem.
 2. W celu dokładniejszego wyszukania Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej.
 3. Podczas składania Zamówienia Użytkownik wybiera konkretne Produkty, wskazuje ich liczbę, a następnie klika ikonę „Dodaj do koszyka”.
 4. W trakcie wyboru przez Użytkownika Produktów może on przejrzeć dotychczas wybrane Produkty klikając na ikonę „Koszyk”.
 5. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z niektórych Produktów wybranych przez siebie, powinien zaznaczyć Produkty wybrane do usunięcia, a następnie kliknąć ikonę „Usuń z koszyka”.
 6. Użytkownik może przenieść wybrane przez siebie Produkty z koszyka do przechowalni za pomocą ikony „Dodaj do schowka” w celu późniejszego podjęcia decyzji o zamówieniu. W ten sposób może też gromadzić informacje o interesujących go Produktach.
 7. W przypadku zamówienia Pakietu Użytkownik może usunąć Pakiet z koszyka jedynie w odniesieniu do Pakietu w całości – powinien zaznaczyć Pakiet, a następnie kliknąć ikonę „Usuń z koszyka”.
 8. Po wybraniu Produktów Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Do kasy”, a następnie powinien wpisać lub wybrać z listy podanej w formularzu rejestracyjnym (dotyczy Użytkownika posiadającego Konto):
  a) dane do dostawy, 
  b) dane do faktury.
 9. Następnie Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Sposób płatności” i wybrać jeden z proponowanych sposobów zapłaty.
 10. Użytkownik wybiera również sposób dostawy spośród dostępnych dla danego sposobu płatności.
 11. Po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Do kasy”, która umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących zamówienia.
 12. Po podaniu przez Użytkownika wszelkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia obejmuje:
  a)  Przedmiot Zamówienia;
  b)  Jednostkowa oraz łączna cena Zamówienia, koszty dostawy;
  c)  Wybrany sposób płatności;
  d)  Sposób dostawy;
  e)  Czas dostawy;
  f)  Miejsce dostawy.
 13. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”.
 14. Wysłane przez Użytkownika Zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży ze 24 WB zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Podsumowanie Zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Zamówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 18. Płatność dokonywana przez Użytkownika obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.
 19. Po wyborze sposobu płatności oraz po złożeniu zamówienia Użytkownik zostaje przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Usługa obsługi płatności świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 20. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 21. Sklep nie udziela gwarancji na Produkt.

Postanowienia końcowe 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez 24WB oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez 24WB zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika 24WB jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości 24WB podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów 24WB
 4. Regulamin obowiązuje od 01 sierpnia 2021 r. 24WB zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a)zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez 24WB wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Umowie sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu;;
  b)zmiana sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 24WB określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie sprzedaży Produktów, Produktów elektronicznych lub aktualizacji wymagań technicznych, w tym także wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług;
  c)zmiana danych identyfikacyjnych 24WB oraz danych adresowych w zakresie zwrotów i reklamacji.
 5. Dokonane przez 24 WB. zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. O zmianie Regulaminu 24 WB poinformuje Użytkowników, podając komunikat na stronie Sklepu oraz wysyłając informację Użytkownikom posiadającym Konta na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik posiadający Konto może odmówić jej akceptacji, przesyłając e-mail na adres: biuro@24wb.pl. W takim przypadku Konto zostanie zlikwidowane w dniu wejścia zmiany w życie.
 7. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć ze stosowania niniejszego Regulaminu lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 10. Użytkownikbędący Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 11. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: wiih.org.ploraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Warszawa, dnia 01 sierpień 2021 r.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny